വൈവിധ്യമാർന്ന മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് അറിയണോ ?; പാറോട്ടുകോണത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കൃഷിഭൂമിയും

വൈവിധ്യമാർന്ന മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് അറിയണോ ?; പാറോട്ടുകോണത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കൃഷിഭൂമിയും