ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ... ഹെലികോപ്ടർ

ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ... ഹെലികോപ്ടർ