ലീഡറിനോടുള്ള ആരാധനയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാക്കിയതെന്ന് നടൻ സിദ്ദിഖ്

ലീഡറിനോടുള്ള ആരാധനയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാക്കിയതെന്ന് നടൻ സിദ്ദിഖ്