1.14 ലക്ഷത്തിന്റെ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബുക്കുചെയ്തു; വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ലഭിച്ചത് കടലാസ് കെട്ടുകള്‍

1.14 ലക്ഷത്തിന്റെ ലാപ്‌ടോപ്പ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബുക്കുചെയ്തു; വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ലഭിച്ചത് കടലാസ് കെട്ടുകള്‍