ഷോപ്പിയാനിൽ സൈന്യവും ഭീ‌കരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു

ഷോപ്പിയാനിൽ സൈന്യവും ഭീ‌കരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു