പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചീറ്റകളെ രാജ്യത്തിന് നൽകും; കുനോയിലെത്തുന്നത് എട്ട് ചീറ്റകൾ

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചീറ്റകളെ രാജ്യത്തിന് നൽകും; കുനോയിലെത്തുന്നത് എട്ട് ചീറ്റകൾ