നിധിക്കായി നരബലി; രാമക്കൽമേട്ടിലെ അതിക്രൂര കൊലപാതകം

നിധിക്കായി നരബലി; രാമക്കൽമേട്ടിലെ അതിക്രൂര കൊലപാതകം