മാപ്പ് പറയാൻ എന്റെ പേര് സവർക്കർ എന്നല്ല; കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി

മാപ്പ് പറയാൻ എന്റെ പേര് സവർക്കർ എന്നല്ല; കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി