പ്രവാസി വ്യവസായി ഡോ. പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അന്തരിച്ചു

പ്രവാസി വ്യവസായി ഡോ. പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അന്തരിച്ചു