ത്രിപുര തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; രണ്ട് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്

ത്രിപുര തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; രണ്ട് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്