ഡല്‍ഹി സാകേത് കോടതിയില്‍ നടന്ന വെടിവെയ്പ്പില്‍ സ്ത്രീയ്ക്ക് പരിക്ക്; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ഡല്‍ഹി സാകേത് കോടതിയില്‍ നടന്ന വെടിവെയ്പ്പില്‍ സ്ത്രീയ്ക്ക് പരിക്ക്; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്