നെടുമുടി; 'നടനത്തിന്റെ കൊടുമുടി'

നെടുമുടി; 'നടനത്തിന്റെ കൊടുമുടി'