കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നിക്കുന്നു

കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നിക്കുന്നു