പത്തനംതിട്ടയിൽ തടിപിടിക്കാൻ കൊണ്ട് വന്ന ആന ഇടഞ്ഞു

പത്തനംതിട്ടയിൽ തടിപിടിക്കാൻ കൊണ്ട് വന്ന ആന ഇടഞ്ഞു