കോമൺവെൽത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കാത്ത് ഇന്ത്യ; ആദ്യ ദിനം ടീം ഇനങ്ങളിൽ ജയം

കോമൺവെൽത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കാത്ത് ഇന്ത്യ; ആദ്യ ദിനം ടീം ഇനങ്ങളിൽ ജയം