ചരിത്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20; കലാപത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന അസ്സം1983ൽ ചോരക്കളമായി

ചരിത്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20; കലാപത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന അസ്സം1983ൽ ചോരക്കളമായി