മലയാളത്തിലടക്കം അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ പാട്ട്; മനസ് കീഴടക്കി പഞ്ചാബി ഗായകൻ

മലയാളത്തിലടക്കം അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ പാട്ട്; മനസ് കീഴടക്കി പഞ്ചാബി ഗായകൻ