ഓടി കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; അഞ്ച് പേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

ഓടി കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; അഞ്ച് പേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു