ചരിത്രത്തിൽ മെയ് 29 | എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ടെൻസിംഗും ഹിലാരിയും

ചരിത്രത്തിൽ മെയ് 29 | എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ടെൻസിംഗും ഹിലാരിയും