ചെങ്കോൽ വാട്സ് ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കള്ളമോ?

ചെങ്കോൽ വാട്സ് ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കള്ളമോ?