മഞ്ചേശ്വരത്ത് 9 വയസുകാരിയെ മർദിച്ച ശേഷം നിലത്തേക്കെറിഞ്ഞു; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

മഞ്ചേശ്വരത്ത് 9 വയസുകാരിയെ മർദിച്ച ശേഷം നിലത്തേക്കെറിഞ്ഞു; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ