ഓർഡർ ചെയ്ത ഐഫോണിന് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല; ഡെലിവറി ഏജന്‍റിനെ കൊന്ന് കത്തിച്ചു

ഓർഡർ ചെയ്ത ഐഫോണിന് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല; ഡെലിവറി ഏജന്‍റിനെ കൊന്ന് കത്തിച്ചു