'ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല'

'ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല'