'സഹോദരതുല്യമായ സ്നേഹമാണ് നെടുമുടി വേണുവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്'- ഇന്നസെന്റ്

'സഹോദരതുല്യമായ സ്നേഹമാണ് നെടുമുടി വേണുവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്'- ഇന്നസെന്റ്