هر دو تاج شهبانو و پهلوی در موزه جواهرات ایران نگه‌داری می‌شوند

رضاشاه علاقه‌ای نداشت که سلطنتش را با بر سر گذاشتن تاجی که از قاجار به ارث رسیده بود رسمیت ببخشد بنابراین ترتیبی داد تا «تاج پهلوی» ساخته شود. این تاج که بعدها به یکی از نمادهای مشهور سلطنت تبدیل شد را دو شاه بر سر گذاشتند. رضاشاه پهلوی در ۲۵ آذر ۱۳۰۴ و محمدرضا پهلوی در ۴ آبان ۱۳۴۶ هر دو در تهران، از این نمونه عالی جواهرسازی در مراسم تاج‌گذاری خود استفاده کردند.