​ഗുജറാത്തിൽ റാലിയുമായി മോദിയും യോ​ഗിയും

​ഗുജറാത്തിൽ റാലിയുമായി മോദിയും യോ​ഗിയും