പ്രിയ ​ഗായികയുടെ അറുപതിന് എന്ത് അഴകാണ് !

പ്രിയ ​ഗായികയുടെ അറുപതിന് എന്ത് അഴകാണ് !