ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങളെന്തൊക്കെ?

ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങളെന്തൊക്കെ?