46 വര്‍ഷം മുന്‍പ് സ്വാമി അയ്യപ്പന്‍ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ കഥ

46 വര്‍ഷം മുന്‍പ് സ്വാമി അയ്യപ്പന്‍ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ കഥ