1927 ജനുവരി 7; വിദ്യാർത്ഥികളോട് അടിമുടി ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സർ ജെ.സി ബോസ്

1927 ജനുവരി 7; വിദ്യാർത്ഥികളോട് അടിമുടി ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സർ ജെ.സി ബോസ്