ജീവനെടുത്തത് അന്ധവിശ്വാസമോ?, ചതിയിൽ പങ്കുപറ്റിയത് ആരൊക്കെ?

ജീവനെടുത്തത് അന്ധവിശ്വാസമോ?, ചതിയിൽ പങ്കുപറ്റിയത് ആരൊക്കെ?