'കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു' - ഉത്ര കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

'കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു' - ഉത്ര കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ