ജീവൻ കാക്കുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ആദരം - ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്| Mathrubhumi News

ജീവൻ കാക്കുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ: വസന്ത, അഭിൻ, അർച്ചന എന്നിവർ.