തിരുവനന്തപുരത്തിന് കലാ വിരുന്നൊരുക്കി റഷ്യൻ സംഘം

തിരുവനന്തപുരത്തിന് കലാ വിരുന്നൊരുക്കി റഷ്യൻ സംഘം