'പൂക്കച്ചോടം നല്ല ബർക്കത്താന വ്യാപാരം'; ഓണപ്പൂ വിപണിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ജബ്ബാറിക്ക

'പൂക്കച്ചോടം നല്ല ബർക്കത്താന വ്യാപാരം'; ഓണപ്പൂ വിപണിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ജബ്ബാറിക്ക