അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അന്തിമഘട്ടത്തില്‍

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അന്തിമഘട്ടത്തില്‍