ക്ലസ്റ്ററാകുന്ന കോളേജുകള്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ പൂട്ടണോ?

ക്ലസ്റ്ററാകുന്ന കോളേജുകള്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ പൂട്ടണോ?