നിലവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല ഏത്? ടി.എസ്. ചന്ദ്രന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ നിരവധി സംരംഭകര്‍ തയാറെടുക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല ഏതാണ്.പ്രമുഖ വ്യവസായ സംരംഭക പരിശീലകനും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മുന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായ ടി.എസ്. ചന്ദ്രന്‍ സംസാരിക്കുന്നു. മണിന്യൂസ്, എപ്പിസോഡ്: 181.