പാലക്കാട് IIT ക്യാംപസില്‍ കാട്ടാനക്കൂട്ടമിറങ്ങി

പാലക്കാട് IIT ക്യാംപസില്‍ കാട്ടാനക്കൂട്ടമിറങ്ങി