'എന്നെ എന്നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല, നല്ലൊരു തിരക്കഥ മതി' - ആസിഫ് അലി

'എന്നെ എന്നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല, നല്ലൊരു തിരക്കഥ മതി' - ആസിഫ് അലി