പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാനുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടി വന്നിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി

പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാനുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടി വന്നിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി