രണ്ടേകാൽ സെന്റിൽ ഒന്നൊന്നര വീട്, വൈറലായി മഞ്ജുക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്നഭവനം

രണ്ടേകാൽ സെന്റിൽ ഒന്നൊന്നര വീട്, വൈറലായി മഞ്ജുക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്നഭവനം