സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് തുടക്കം

സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് തുടക്കം