ഐപിഎൽ താരലേലം; പത്തു ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന താരലേലം നാളെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും

ഐപിഎൽ താരലേലം; പത്തു ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന താരലേലം നാളെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും