ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണ തട്ടിപ്പ്; ആപ്പിലാക്കുന്ന ഫുഡ് ആപ്പുകൾ

ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണ തട്ടിപ്പ്; ആപ്പിലാക്കുന്ന ഫുഡ് ആപ്പുകൾ