തോട്ടത്തിൽ മേയാൻ വിട്ട പശുവിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് മാംസം കടത്തിയ യൂ ട്യൂബറും സംഘവും അറസ്റ്റിൽ

തോട്ടത്തിൽ മേയാൻ വിട്ട പശുവിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് മാംസം കടത്തിയ യൂ ട്യൂബറും സംഘവും അറസ്റ്റിൽ