പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തില്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തില്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി