രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വന്നുവന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റിയ ആരുമില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വന്നുവന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റിയ ആരുമില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല