Jon Gosselin Interview: Public Apology to Kate

In an interview with Rabbi Shmuley, Jon Gosselin publicly apologizes to Kate.