രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 75 പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞരെ അണിനിരത്തി ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി

രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 75 പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞരെ അണിനിരത്തി ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി